Pregled trenutnog broja registriranih psihofarmaka

Generički lijekovi na ovom portalu sistematizirani su prema farmakoterapijskoj, farmakodinamskoj i/ili strukturalnoj klasifikaciji. 

Broj trenutno registriranih psihofarmaka po farmakoterapijskim kategorijama (prema bazi lijekova HALMED):

  • Antidepresivi: 20 + 1 (antipsihotik) = 21
  • Antipsihotici: 18*
  • Anksiolitici: 6 (benzodiazepini) + 2 (antikonvulzivi) + 6 (SSRI) = 14
  • Timostabilizatori: 1 (mineral) + 5 (antikonvulzivi) + 5 (antipsihotici) = 11
  • Hipnotici: 3 (benzodiazepini) + 3 (ostali) = 6
  • Lijekovi za liječenje ovisnosti: 7
  • Antidementivi: 4
  • Psihostimulansi: 3

* 6 od 16 antipsihotika registriranih u RH trenutno postoje u depo pripravcima: flufenazin dekanoat; haloperidol dekanoat; risperidon mikrosfere; olanzapin pamoat; paliperidon palmitat; aripiprazol

Trenutno je registriran sveukupno 71 generički psihofarmak koji se koristi u terapiranju psihijatrijskih poremećaja od čega su na bazi biljnih pripravaka.

1 Comment

  1. Veliki posao, zanimljivo i jasno pisano, pregledno, korisno i izvan psihijatrijske prakse!

Odgovori