Amisulprid

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Izrezak2

  • Kemijska skupina: aminobenzamidi
  • Kemijska formula: C17H27N3O4S
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05AL – Benzamidi
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin. Porodica: antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Shizofrenija (pozitivni i negativni simptomi).

  • Off-label indikacije: Distimija. Prva linija kod akutnih psihotičnih epizoda. Augmentacijska terapija kod shizofrenije rezistentne na klozapin. Augmentacijska terapija kod terapijski rezistentnog opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP).

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Feokromocitom. Prolaktinomi (npr. hipofize ili karcinom dojke). Kongenitalno produljenje QT intervala. Laktacija. Levodopa (istodobna primjena). Kombinacija sa lijekovima koji produljuju QT interval te koji induciraju torsades de pointes. Istodobna primjena s antiaritmicima skupina Ia (kinidin, dizopiramid) i III (amiodaron, sotalol). Istodobna primjena s drugim lijekovima: bepridil, cisaprid, sultoprid, tioridazin, metadon, eritromicin iv, vinkamin iv, halofantrin, pentamidin, sparfloksacin.

  • Relativne kontraindikacije: Neuroleptički maligni sindrom (NMS). Dijabetes i hiperglikemija. Insuficijencija bubrega. Epilepsija u anamnezi. Hipotenzija. Parkinsonova bolest. Moždani udar u anamnezi (CVI). Demencija. Venska tromboembolija (VTE). Karcinom dojke. Leukopenija, neutropenija i agranulocitoza.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.