Aripiprazol

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          

Aripiprazol
 • kemijska skupina: fenilpiperazini
 • kemijska formula: C23H27Cl2N3O2
 • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05AX – Ostali antipsihotici
 • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin, serotonin. Porodica: parcijalni agonist i antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Shizofrenija. Manične epizode u bipolarnom afektivnom poremećaju (BAP).

 • Off-label indikacije: Miješane epizode u bipolarnom afektivnom poremećaju (BAP), iritabilnost povezana s autističnim poremećajem, Touretteov sindrom, Huntingtonova korea, adjuvantna terapija kod terapijski rezistentnog velikog depresivnog poremećaja i opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP), akutna agitacija i agresija u sklopu psihijatrijskih poremećaja, intoksikacije supstancama ili drugih organskih uzroka, agitacija i agresija povezane s demencijom, sumanuti poremećaj (deluzorna parazitoza).

  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar.

 • Relativne kontraindikacije: demencija, suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina
  • bolesti: kardiovaskularni poremećaji (infarkt miokarda ili ishemijska bolest srca, zatajenje srca ili poremećaji provodljivosti, cerebrovaskularna bolest i stanja koja pogoduju razvoju hipotenzije ili hipertenzije), Parkinsonova bolest, konvulzivni poremećaji, dijabetes
  • nuspojave: poremećaji provodnog sustava srca (aritmije), krvne diskrazije (leukopenija, neutropenija, agranulocitoza), cerebrovaskularni incidenti (tranzitorna ishemijska ataka, moždani udar), depresija CNS-a, dislipidemija, ezofagealni dismotilitet, ekstrapiramidna simptomatologija (EPS) (pseudoparkinsonizam, akutne distonične reakcije, akatizija, tardivna diskinezija), ortostatska hipotenzija, hiperglikemija, poremećaji kontrole impulsa, neuroleptički maligni sindrom (NMS), poremećaji regulacije tjelesne temperature, povećanje tjelesne težine, produljenje QT intervala, venska tromboembolija (VTE)
  • ostalo: istodobna primjena sa psihostimulansima (kod terapiranja ADHD-a).

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.