Duloksetin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                      

Duloksetin
  • Kemijska skupina: naftaleni
  • Kemijska formula: C18H19NOS
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AX – Ostali antidepresivi
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: serotonin, noradrenalin. Porodica: inhibitor ponovne pohrane

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj. Dijabetička periferna neuropatija. Generalizirani anksiozni poremećaj (GAP). Stresna urinarna inkontinencija (SUI).

  • Off-label indikacije: Fibromialgija. Kronična muskuloskeletalna bol. Lewy body demencija (LBD). Kemoterapijom inducirana periferna neuropatija. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Istodobna primjena sa sljedećim lijekovima: MAO inhibitori, tioridazin, jaki inhibitori CYP1A2 (fluvoksamin, ciprofloksacin, enoksacin). Jetrena insuficijencija. Teška bubrežna insuficijencija (ClCr < 30 ml/min). Nekontrolirana hipertenzija. Nekontrolirani glaukom zatvorenog kuta.

  • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina.
    • Bolesti: Manija i hipomanija. Konvulzivni poremećaji. Kardiovaskularne bolesti. Tahikardija. Cerebrovaskularne bolesti. Gastropareza.
    • Nuspojave: Hemoragija. Midrijaza. Sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona (SIADH). Hiponatrijemija. Akatizija. Patološke frakture kostiju. Serotoninski sindrom (istodobna primjena SSRI-a i/ili drugih serotonergika: triptani, triciklički antidepresivi, fentanil, litij, tramadol, linezolid, metilensko modrilo, triptofan, buspiron, amfetamini, hipericin). Hepatitis. Hiperglikemija. Ortostatska hipotenzija. Sinkopa. Otežano mokrenje.  Reakcije kožne preosjetljivosti.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.