Esketamin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                              

Esketamin
 • Kemijska skupina: klorobenzeni
 • Kemijska formula: C13H16ClNO
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AX – Ostali antidepresivi
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: glutamat. Porodica: antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Terapijski rezistentna depresija. Veliki depresivni poremećaj sa suicidalnom ideacijom. (Uvijek se koristi u kombinaciji sa oralnim antidepresivom iz skupine SSRI ili SNRI)

 • Off-label indikacije: Refrakterna neuropatska bol. Kompleksni regionalni bolni sindrom. Postoperativna analgezija. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na ketamin. Aneurizmalna vaskularna bolest (uključujući torakalnu i abdominalnu aortu, intrakranijalne i periferne arterije). Arteriovenske malformacije. Anamneza intracerebralnog krvarenja. Povišeni intrakranijalni tlak. Nestabilna hipertenzija. Preboljeni infarkt miokarda unazad 6 tjedana.

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija.
  • Bolesti: Teška jetrena insuficijencija. Manija i hipomanija. Bipolarni afektivni poremećaj (BAP). Hipertireoidizam. Teška respiratorna insuficijencija. Sindrom apneje u snu. Kardiovaskularne bolesti (zatajenje srca, tahiaritmije, anamneza infarkta miokarda, bolesti srčanih zalistaka). Psihotični poremećaji. 
  • Nuspojave: Cistitis (ulcerativni, intersticijski). Perceptivne obmane. Vertigo. Disocijativna simptomatologija. Hepatotoksičnost.
  • Ostalo: Potencijal zlouporabe. Trudnoća i dojenje. Istodobna primjena s depresorima CNS-a.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.