Gabapentin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          

Gabapentin
 • Kemijska skupina: gama aminokiseline i derivati
 • Kemijska formula: C9H17NO2
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N03AX – Ostali antiepileptici
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: glutamat. Porodica: blokator voltažnih kalcijevih kanala

Indikacije.png  Indikacije

Epilepsija (parcijalni napadaji s ili bez sekundarne generalizacije – kao monoterapija ili dodatna terapija). Periferna neuropatska bol (dijabetička periferna neuropatija, postherpetična neuralgija).

 • Off-label indikacije: Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija). Ostala anksiozna stanja. Terapijski rezistentan bipolarni afektivni poremećaj (BAP). Fibromialgija. Postoperativna bol. Sindrom nemirnih nogu (Restless legs sindrom). Sindrom ustezanja od alkohola. Sindrom ustezanja od kokaina. Agitacija i agresija u demenciji. Kronični pruritus (neuropatski, uremički). Kronični refrakterni kašalj. Kronična štucavica. Vazomotorni simptomi menopauze. Lewy body demencija. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. 

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija. 
  • Bolesti: Bubrežna insuficijencija. Mješoviti epileptički napadaji uključujući petit mal. Mijastenija gravis.
  • Nuspojave: Angioedem. Anafilaksija. Periferni edemi. DRESS sindrom. Poremećaji vidnog polja. Hiperkinezija. Akutni pankreatitis. Teška respiratorna insuficijencija. Razvoj ovisnosti.
  • Ostalo: Potencijal zlouporabe. Naglo prekidanje terapije (povećana incidencija konvulzivnih napadaja). Istodobna primjena s opioidima.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.