Haloperidol

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                         Haloperidol

  • Kemijska skupina: alkil-fenilketoni
  • Kemijska formula: C21H23ClFNO2
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05AD – Derivati butirofenona
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin. Porodica: antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Shizofrenija i shizoafektivni poremećaj. Akutni tretman delirija. Manične epizode kod bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP). Akutna agitacija povezana s psihotičnim poremećajem ili maničnim epizodama bipolarnog poremećaja (BAP). Alzheimerova i vaskularna demencija (u kontroli agresije i psihotičnih simptoma). Touretteov sindrom (u kontroli tikova). Huntingtonova bolest (u kontroli nevoljnih pokreta).

  • Off-label indikacije: Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP). Mučnina i povraćanje (uključujući postoperativnu prevenciju). Psihoza inducirana psihoaktivnim supstancama. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Komatozno stanje. Depresija CNS-a. Parkinsonova bolest. Lewy body demencija. Progresivna supranuklearna paraliza. Produljeni QT interval. Nedavni akutni infarkt miokarda (AIM). Nekompenzirano zatajenje srca. Ventrikularna aritmija u anamneze. Torsades de pointes u anamnezi. Hipokalijemija. Lijekovi koji produljuju QT interval (istodobna primjena).

  • Relativne kontraindikacije: Demencija. Bradikardija. Srčana bolest. Poremećaji elektrolita. Hipotenzija. Moždani udar u anamnezi (CVI). Neuroleptički maligni sindrom (NMS). Ekstrapiramidna simptomatologija. Epilepsija u anamnezi. Oštećenje jetrene funkcije. Hipertireoza. Hiperprolaktinemija. Venska tromboembolija (VTE). Predominantna depresija u kliničkoj slici. Manična epizoda u bipolarnom afektivnom poremećaju (BAP). Spori metabolizatori CYP2D6 (istodobna primjena sa CYP3A4).

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.