Karbamazepin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Izrezak1

  • kemijska skupina: dibenzazepini
  • kemijska formula: C15H12N2O
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N03AF – Derivati karboksamida
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: glutamat. Porodica: blokator kanala

Indikacije.png  Indikacije

Epilepsija (generalizirani toničko-klonički i parcijalni napadaji). Psihotičnost u sklopu bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP) koji ne odgovara na terapiju litijem. Sindrom ustezanja od alkohola. Neuralgija trigeminusa. Idiopatska neuralgija glosofaringeusa. Dijabetička neuropatija.

  • off-label indikacije: Restless legs sindrom. Agitacija i agresija kod demencije. Akutna manija. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na tricikličke antidepresive. AV blok. Depresija koštane srži u anamnezi. Hepatična porfirija u anamnezi (akutna intermitentna porfirija, porfirija variegata, porfirija cutanea tarda). MAO inhibitori (istodobna primjena).

  • relativne kontraindikacije: Agranulocitoza. Aplastična anemija. Atipični petit mal. Toksična epidermalna nekroliza (TEN). Stevens-Johnsonov sindrom (SJS). DRESS sindrom. Pripadnici žute rase (kod prisutnosti HLA-B*1502 alela). Pripadnici europskog i japanskog podrijetla (kod prisutnosti HLA-A*3101 alela). Aromatski antiepileptici – primidon, fenitoin, fenobarbital (istodobna primjena). Jetrena insuficijencija. Hiponatrijemija. Hipotireoza. Glaukom. Urinarna retencija. Suicidalna ideacija. Trudnoća. Smanjeni učinak kontraceptiva. Ataksija. Hipotenzija. Stariji bolesnici. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.