Kariprazin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          

 • kemijska skupina: fenilpiperazini
 • kemijska formula: C21H32Cl2N4O
 • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05AX – Ostali antipsihotici
 • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin, serotonin. Porodica: parcijalni agonist i antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Shizofrenija.

 • Off-label indikacije: Bipolarni afektivni poremećaj (BAP), adjuvantna terapija u liječenju velikog depresivnog poremećaja.

  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Istodobna primjena sa sljedećim lijekovima: jakim ili umjerenim inhibitorima ili induktorima CYP3A4.

 • Relativne kontraindikacije: demencija, suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina
  • bolesti: kardiovaskularni poremećaji (stanja koja pogoduju razvoju hipotenzije ili hipertenzije), konvulzivni poremećaji, Parkinsonova bolest, dijabetes
  • nuspojave: krvne diskrazije (leukopenija, neutropenija, agranulocitoza), depresija CNS-a, dislipidemija, ezofagealni dismotilitet, ekstrapiramidna simptomatologija (EPS) (pseudoparkinsonizam, akutne distonične reakcije, akatizija, tardivna diskinezija), hiperglikemija, ortostatska hipotenzija, neuroleptički maligni sindrom (NMS), poremećaji regulacije tjelesne temperature, povećanje tjelesne težine, produljenje QT intervala, venska tromboembolija (VTE)
  • ostalo: nakupljanje metabolita u plazmi.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.