Klozapin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Izrezak2

  • Kemijska skupina: dibenzodiazepini
  • Kemijska formula: C18H19ClN4
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05AH – Diazepini, oksazepini i tiazepini
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin, serotonin, noradrenalin. Porodica: antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Terapijski rezistentna shizofrenija. Shizofrenija sa teškim (neurološkim) nuspojavama koje su poslijedica liječenja drugim antipsihoticima. Psihoza kod Parkinsonove bolesti. 

  • Off-label indikacije: Rekurentno suicidalno ponašanje kod shizofrenije i shizoafektivnog poremećaja. Granični poremećaj ličnosti. Poremećaji kontrole impulsa. Bipolarni afektivni poremećaj (BAP) rezistentan na terapiju. Agresija i nasilje kod psihoze. Lewy body demencija. Tremor kod Parkinsonove bolesti. 

Upozorenja.png   Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Nemogućnost podvrgavanja redovnim hematološkim kontrolama. Toksična ili idiosinkratična granulocitopenija/agranulocitoza u anamnezi (uz izuzetak zbog prethodne kemoterapije). Agranulocitoza izazvana klozapinom u anamnezi. Istodobna primjena s tvarima koje imaju značajan potencijal za izazivanje agranulocitoze. Oslabljena funkcija koštane srži. Nekontrolirana epilepsija. Alkoholna i druge toksične psihoze. Intoksikacija lijekovima. Komatozna stanja. Cirkulatorni kolaps. Depresija CNS-a. Teški bubrežni poremećaji. Teški srčani poremećaji (miokarditis). Jetrena insuficijencija. Paralitički ileus. 

  • Relativne kontraindikacije: Istodobna primjena s depo preparatom antipsihotika. Infarkt miokarda. Produljeni QT interval. Venska tromboembolija (VTE). Konvulzivni napadaji (epilepsija). Hipertrofija prostate. Glaukom uskog kuta. Crijevna opstrukcija. Paralitički ileus. Megakolon. Crijevna ishemija. Neuroleptički maligni sindrom (NMS). Somnolencija. Hipotenzija. Dijabetes i hiperglikemija. Dislipidemija. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.