Lamotrigin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Izrezak2

  • kemijska skupina: diklorobenzeni
  • kemijska formula: C9H7Cl2N5 
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N03AX – Ostali antiepileptici
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: glutamat. Porodica: blokator kanala

Indikacije.png  Indikacije

Epilepsija (dodatno liječenje ili monoterapija parcijalnih i generaliziranih napadaja, toničko-klonički napadaji). Lennox-Gastaut sindrom. Depresivne epizode kod bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP).

  • off-label indikacije: Granični poremećaj ličnosti. Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP). Neuropatska bol. Migrena. Trigeminalna neuralgija. Cluster glavobolja. Shizoafektivni poremećaj. Perzistentni poremećaji percepcije izazvani halucinogenima. Poremećaj depersonalizacije. Poremećaji ponašanja kod demencije. Augmentacijska terapija kod delirium tremensa.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar.

  • relativne kontraindikacije: Toksična epidermalna nekroliza (TEN). Stevens-Johnsonov sindrom (SJS). DRESS sindrom. Suicidalna ideacija. Smanjeni učinak kontraceptiva. Zatajenje bubrega. Mioklonički napadaji.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.