Maprotilin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                              

Maprotilin
 • Kemijska klasa: antraceni
 • Kemijska formula: C20H23N
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AA – Neselektivni inhibitori ponovne pohrane monoamina
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: noradrenalin. Porodica: inhibitor ponovne pohrane

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj.

 • Off-label indikacije: Panični poremećaj. Neuropatska bol. Simptomatsko liječenje anksioznosti, insomnije i tenzioniranosti. Adjuvantna terapija kod depresivne faze bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP).

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na tricikličke antidepresive. Istodobna primjena s MAO inhibitorima. Konvulzivni poremećaji. Akutni infarkt miokarda (faza oporavka). Poremećaji provodnog sustava srca. Glaukom zatvorenog kuta. Retencija urina. Teška bubrežna insuficijencija. Teška jetrena insuficijencija. Manija. Akutno trovanje alkoholom, hipnoticima ili psihotropnim lijekovima.

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina.
  • Bolesti: Dijabetes. Jetrena insuficijencija. Bubrežna insuficijencija. Hiperplazija prostate. Shizofrenija. Paralitički ileus. Smanjen gastrointestinalni motilitet.
  • Nuspojave: Midrijaza. Prolongacija QT intervala. Ventrikularna aritmija uključujući torsades de pointes (TdP). Akatizija. Patološke frakture kostiju. Antikolinergički efekti. Hipoglikemija. Ortostatska hipotenzija.
  • Ostalo: Anestezija.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.