Mirtazapin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                            

Mirtazapin
  • Kemijska skupina: piperazinoazepini
  • Kemijska formula: C17H19N3
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AX – Ostali antidepresivi
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: noradrenalin, serotonin. Porodica: multimodalni faktor

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj.

  • Off label indikacije: Generalizirani anksiozni poremećaj (GAP). Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Panični poremećaj. Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP). Socijalni anskiozni poremećaj (Socijalna fobija). Sniženi apetit u kombinaciji sa niskom tjelesnom masom. Insomnija. Mučnina i povraćanje. Pruritus. Migrena (kronična tenzijska). Vazomotorni simptomi menopauze. Zloupotreba psihoaktivnih supstanci.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Istodobno korištenje s MAO inhibitorima. 

  • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina.
    • Bolesti: Dijabetes. Jetrena insuficijencija. Manija i hipomanija. Konvulzivni poremećaji. Glaukom zatvorenog kuta. Bubrežna insuficijencija. Shizofrenija. Hiperplazija prostate. Kardiovaskularne bolesti (smetnje provođenja, angina pektoris, infarkt miokarda). Retencija urina. Paralitički ileus. Smanjen gastrointestinalni motilitet.
    • Nuspojave: Midrijaza. Prolongacija QT intervala. Ventrikularna aritmija uključujući torsades de pointes (TdP). Hiponatrijemija. Akatizija. Patološke frakture kostiju. Serotoninski sindrom (istodobna primjena SSRI-a i/ili drugih serotonergika: triptani, triciklički antidepresivi, fentanil, litij, tramadol, linezolid, metilensko modrilo, triptofan, buspiron, amfetamini, hipericin). Ortostatska hipotenzija. Ikterus. Dislipidemija. Krvne diskrazije. Antikolinergički efekti.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.