Olanzapin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Izrezak

  • Kemijska skupina: benzodiazepini
  • Kemijska formula: C17H20N4S
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05AH – Diazepini, oksazepini i tiazepini
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin, serotonin. Porodica: antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Shizofrenija. Manija. Prevencija relapsa kod bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP).

  • Off-label indikacije: Bipolarna depresija (kombinacija sa fluoksetinom). Terapijski rezistentna depresija (kombinacija sa fluoksetinom). Granični poremećaj ličnosti. Poremećaji ponašanja kod demencije. Poremećaji kontrole impulsa. Kronična mučnina i povraćanje. Kaheksija. Deluzionalna parazitoza (Ekbomov sindrom, Morgellonova bolest).

Upozorenja.png   Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Glaukom uskog kuta.

  • Relativne kontraindikacije: Demencija. Parkinsonova bolest. Neuroleptički maligni sindrom (NMS). Dijabetes i hiperglikemija. Hipertrofija prostate. Paralitički ileus. Hepatitis. Jetrene lezije. Neutropenija. Produljeni QT interval. Kongestivno zatajenje srca. Hipertrofija srca. Hipokalijemija. Hipomagnezijemija. Venska tromboembolija (VTE). Konvulzivni napadaji (epilepsija). Hipotenzija. Dislipidemija.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.