Paliperidon

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Izrezak4

  • Kemijska skupina: piridopirimidini
  • Kemijska formula: C23H27FN4O3
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05AX – Ostali antipsihotici
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin, serotonin, noradrenalin. Porodica: antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Shizofrenija. Shizoafektivni poremećaj.

  • Off-label indikacije: Bipolarni afektivni poremećaj (BAP). Deluzionalna parazitoza (Ekbomov sindrom, Morgellonova bolest).

Upozorenja.png   Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Preosjetljivost na risperidon.

  • Relativne kontraindikacije: Demencija. Produljeni QT interval. Neuroleptički maligni sindrom (NMS). Ekstrapiramidna simptomatologija. Leukopenija, neutropenija i agranulocitoza. Dijabetes i hiperglikemija. Hiperprolaktinemija. Hipotenzija. Kardiovaskularne bolesti. Konvulzivni napadaji (epilepsija). Insuficijencija bubrega i jetre. Cerebrovaskularna bolest. Parkinsonova bolest. Venska tromboembolija (VTE). Intraoperacijski sindrom meke šarenice.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.