Reboksetin

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                         

  • Kemijska skupina: fenol eteri
  • Kemijska formula: C19H23NO3
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AX – Ostali antidepresivi
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: noradrenalin. Porodica: inhibitor ponovne pohrane

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj.

  • Off-label indikacije: Panični poremećaj. Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošć (ADHD). Bulimija nervoza. Noćna enureza. Narkolepsija. Ajduvantna terapija kod snižavanja povećane tjelesne težine inducirane antipsihoticima. Adjuvantna terapija kod neuropatske boli. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Istodobna primjena s MAO inhibitorima. Glaukom zatvorenog kuta.

  • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina.
    • Bolesti: Jetrena insuficijencija. Bubrežna insuficijencija. Manija i hipomanija. Konvulzivni poremećaji. Hipertrofija prostate. Retencija urina. Kardiovaskularne bolesti. Tahikardija. Cerebrovaskularne bolesti. Hipertireoidizam.
    • Nuspojave: Midrijaza. Hiponatrijemija. Akatizija. Patološke frakture kostiju. Ortostatska hipotenzija.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.