Risperidon

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Izrezak3

  • Kemijska skupina: piridopirimidini
  • Kemijska formula: C23H27FN4O2
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05AX – Ostali antipsihotici
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin, serotonin, noradrenalin. Porodica: antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Shizofrenija. Manične epizode povezane s bipolarnim afektivnim poremećajem (BAP). Agresija kod Alzheimerove demencije (maksimalno 6 tjedana liječenja).

  • Off-label indikacije: Iritabilnost kod autističnog spektra poremećaja. Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Poremećaji ponašanja kod demencije. Adjuvantna terapija kod opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP). Adjuvantna terapija kod depresije. Deluzionalna parazitoza (Ekbomov sindrom, Morgellonova bolest).

Upozorenja.png   Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar.

  • Relativne kontraindikacije: Demencija. Furosemid (istodobna primjena). Cerebrovaskularna bolest. Hipotenzija. Leukopenija, neutropenija i agranulocitoza. Ekstrapiramidna simptomatologija. Neuroleptički maligni sindrom (NMS). Parkinsonova bolest. Dijabetes i hiperglikemija. Hiperprolaktinemija. Produljeni QT interval. Bradikardija. Poremećaji elektrolita. Konvulzivni napadaji. Insuficijencija bubrega. Venska tromboembolija (VTE). Intraoperacijski sindrom meke šarenice.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.