Topiramat

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Izrezak3

  • kemijska skupina: dioksolopirani
  • kemijska formula: C12H21NO8S
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N03AX – Ostali antiepileptici
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: GABA (gama-aminomaslačna kiselina), glutamat. Porodica: /

Indikacije.png  Indikacije

Monoterapija kod parcijalnih napadaja sa ili bez sekundarno generaliziranih napadaja. Primarno generalizirani toničko-klonički napadaji. Lennox-Gastaut sindrom. Prevencija migrenskih glavobolja kao sekundarni izbor. 

  • off-label indikacije: Restless legs sindrom. Anksioznost. Poremećaj s prejedanjem (Binge eating disorder). Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Bipolarni afektivni poremećaj (BAP). Povećana tjelesna težina inducirana lijekovima. Pretilost. Zlouporaba psihostimulansa. Ovisnost o alkoholu.  

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Trudnoća. Žene reproduktivne dobi bez programa prevencije trudnoće.

  • relativne kontraindikacije: Suicidalna ideacija. Nefrolitijaza. Oštećenje funkcije bubrega. Oštećenje funkcije jetre. Teška respiratorna insuficijencija. Kronična dijareja. Glaukom uskog kuta. Hiperamonijemija. Kronična metabolička acidoza.

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.