Trazodon

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          

Trazodon
 • Kemijska skupina: fenilpiperazini
 • Kemijska formula: C19H22ClN5O
 • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N06AX – Ostali antidepresivi
 • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: serotonin Porodica: multimodalni faktor

Indikacije.png  Indikacije

Veliki depresivni poremećaj s ili bez anksioznosti i poremećaja spavanja.

 • Off-label indikacije: Fibromialgija. Insomnija. Anksioznost. Bulimija nervoza. Seksualna disfunkcija inducirana SSRI-ima. Agitacija i agresija povezana s demencijom. Poremećaji spavanja u Alzheimerovoj bolesti i PTSP-u. Opstruktivna apneja u spavanju. Akutna akatizija inducirana neurolepticima. Sindrom ustezanja od alkohola. Sindrom ustezanja od kokaina. 

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Otrovanje alkoholom ili hipnoticima. Akutni infarkt miokarda.

 • Relativne kontraindikacije: suicidalna ideacija kod mlađih od 25 godina.
  • Bolesti: Teška jetrena insuficijencija. Manija i hipomanija. Konvulzivni poremećaji. Teška bubrežna insuficijencija. Kardiovaskularne bolesti (angina pektoris, nedavni akutni infarkt miokarda (AIM), poremećaji provođenja ili drugi AV blokovi). Hipertireoza. Hiperplazija prostate. Glaukom zatvorenog kuta. 
  • Nuspojave: Hemoragija. Midrijaza. Prolongacija QT intervala. Ventrikularna aritmija uključujući torsades de pointes (TdP). Sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona (SIADH). Hiponatrijemija. Patološke frakture kostiju. Serotoninski sindrom (istodobna primjena SSRI-a i/ili drugih serotonergika: triptani, triciklički antidepresivi, fentanil, litij, tramadol, linezolid, metilensko modrilo, triptofan, buspiron, amfetamini, hipericin). Ortostatska hipotenzija. Sinkopa. Prijapizam. Ikterus.
  • Ostalo: Elektrokonvulzivna terapija (EKT).

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.