Valproat (Valproična kiselina)

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                           Izrezak

  • kemijska skupina: metil-razgranata masna kiselina
  • kemijska formula: C8H16O2
  • anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N03AG – Derivati masnih kiselina
  • neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: glutamat. Porodica: /

Indikacije.png  Indikacije

Epilepsija (grand mal, petit mal, mioklonički napadaji, atonički napadaji, fokalni napadaji). Manične epizode kod bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP) (kada je litij kontraindiciran).

  • off-label indikacije: Profilaksa migrene. Agresija. Adjuvantna terapija kod shizofrenije. Status epilepticus. Dopaminski disregulacijski sindrom (problemi samokontrole kod Parkinsonove bolesti).

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Trudnoća. Žene reproduktivne dobi bez programa prevencije trudnoće. Insuficijencija jetre (akutni ili kronični hepatitis). Porfirija. Poremećaji u ciklusu ureje. Mitohondrijski poremećaji uzrokovani mutacijama POLG gena (Alpers-Huttenlocherov sindrom).

  • relativne kontraindikacije: Insuficijencija bubrega. Sistemni lupus eritematozus (SLE). Pankreatitis. Rabdomioliza. Hiperamonijemija. Suicidalna ideacija. Karbapenemi (istodobna primjena). 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.