Ziprasidon

Kemijska struktura.png  Struktura i klasifikacija                                          

Izrezak4
  • Kemijska skupina: n-arilpiperazini
  • Kemijska formula: C21H21ClN4OS
  • Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija: N05AE – Derivati indola
  • Neuroznanstveno-utemeljena nomenklatura (NbN): Klasa: dopamin, serotonin. Porodica: antagonist

Indikacije.png  Indikacije

Shizofrenija. Manične i mješovite epizode kod bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP). 

  • Off-label indikacije: Agitacija i agresija kod demencije. Deluzionalna parazitoza (Ekbomov sindrom, Morgellonova bolest). Adjuvantna terapija kod velikog depresivnog poremećaja. Akutna agitacija kod shizofrenije.

Upozorenja.png  Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar. Produljeni QT interval. Nedavni akutni infarkt miokarda (AIM). Nekompenzirano zatajenje srca. Poremećaji srčanog ritma liječeni antiaritmicima skupine Ia i III. Istodobno korištenje s ostalim lijekovima koji produljuju QT interval (arsen trioksid, halofantrin, levometadil acetat, mesoridazin, tioridazin, pimozid, sparfloksacin, gatifloksacin, moksifloksacin, dolasetron mesilat, meflokin, sertindol ili cisaprid).

  • Relativne kontraindikacije: Demencija. Hipokalijemija. Hipomagnezijemija. Torsades de pointes. Neuroleptički maligni sindrom (NMS). Konvulzivni napadaji (epilepsija). Oštećenje jetrene funkcije. Venska tromboembolija (VTE). Hiperprolaktinemija. 

Ostatak sadržaja o lijeku dostupan je samo PSY ECLECTIC članovima.